G İşareti

Posted Posted by admin in Genel     Comments No comments
Eyl
23

BETONDA TEK ZORUNLU BELGE G BELGESİ

 

Yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren  betonda G İşareti olmadan piyasaya ürün arzı söz konusu değildir; dolayısıyla betonda tek zorunlu belge G Uygunluk Belgesi olmuştur.

Bunun dışında başlangıç dönemlerinde bilgi eksikliği nedeniyle kamu ihalelerinde standarda uygunluk belgesinin isteneceği durumlarla karşılaşılması söz konusu olabilir.

Yapı Malzemelerinde CE ve G İşareti Zorunluluğu

yapı işinde kullanılacak ürünlerde CE ya da G işareti uygulaması başladı.

30.06.2010 tarih ve 17512 sayılı yazıda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınan 01.04.2010 tarih ve B.09.0.YİG.0.15.00.10-370.03/631 sayılı yazından bahisle, CE kapsamı dışındaki ürünlerin piyasaya arz koşulları ile CE işareti taşısın taşımasın tüm ürünlerin yapıda kullanım koşullarının

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G Yönetmeliği) ile belirlendiği ve Yönetmeliğin 26.06.2009 gün ve 27270 sayılı RG? de yayımlanarak, 01.07.2010 tarihinde mecburi uygulamaya gireceği, buna göre yapı işinde kullanılacak ürünlere ya CE ya da G işareti iliştirilmesinin zorunlu olacağı belirtilmektedir.

G İşareti ile İlgili Mevzuat

 

G İşareti ile ilgili hükümleri düzenleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (kısaca G İşareti Yönetmeliği), Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Ayrıca, bu Yönetmeliğin uygulama esaslarını belirleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (kısaca G Uygulama Tebliği) 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ, 4703 sayılı Çerçeve Kanun ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye dayanılarak hazırlanmıştır.

G Yönetmeliğinin Uygulama Esasları

  • Uyumlaştırılmış teknik şartnamesi bulunmayan ürünlerin (harmonize normu ve Avrupa Teknik Onayı-ATO) uygunluk değerlendirmesi ile teyit edilen performans değerleri G işareti ile beyan edilerek piyasaya arz edilir. Yapılacak beyan ürün ile ilgili bir ulusal standart varsa buna göre, yoksa, alınacak ulusal teknik onaya göre yapılır.
  • Bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak “G” işareti güvenli olarak değerlendirilir ve piyasaya arzına izin verilir. Yapı malzemesi olarak nitelendirilebilecek bir ürün, yapıda kalıcı olarak kullanılmak üzere imal edilmemişse, bu durum ürün üzerinde görünür bir biçimde belirtilmelidir.
  • Söz konusu malzemelerden birisi için bir uyumlaştırılmış standardın yayımlanması halinde, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında uygulanacak eş varlık bitiş tarihi itibariyle, (eş varlık döneminde tercihe bağlı olarak üretici her iki uygulamadan birini kullanabilir.) ilgili ürün G işaretine tabi olmayıp CE işareti kullanmak durumundadır.

G İşaretinin İliştirilmesine Dair Hususlar

  • Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin piyasaya arzında “G” işaretinin yanı sıra, Yönetmelik Ek-1 (B) de yer alan “Uygunluk Belgesi” ve/veya Ek- (C) de yer alan “Uygunluk Beyanı” nı hazırda bulundurulmalıdır.
  • “G” işareti; malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere, teknik şartnamelere dayalı olarak malzemenin özelliklerini tarif eden performans değerleri ile birlikte iliştirilir.

Yönetmelik Kapsamında İthal Edilen Ürünler

  • AB üyesi ülkelerden gelen bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler, Yönetmeliğin şartlarını karşılaması halinde karşılıklı tanıma prensipleri çerçevesinde serbest dolaşıma girmesi engellenmez.
  • Türkiye ile AB arasındaki ilgili Ortaklık Konseyi Kararları çerçevesinde, ulusal bir standarda eş bir standarda göre AB’ye üye bir devlette üretilen malzemelerin piyasaya arzına izin verilir. AB üyesi ülkede, Yönetmelikte belirtilen prosedür çerçevesinde (Madde 19-2. fıkra) gerçekleştirilecek uygunluk teyitleri ve rapor sonuçlarına göre performans değerleri beyan edilerek “G” işareti iliştirilir.

Ulusal Teknik Onay

  • Uyumlaştırılmış veya ulusal standardı bulunmayan ya da bunlardan sapma gösteren malzemeler ile kendi başlarına güvenli oldukları kanıtlansa dahi birlikte piyasaya arz edilerek takım malzeme olan ürünler ve prototip malzemeler teknik onay alır ve buna dayanarak “G” işareti iliştirilerek piyasaya arz edilir. Ulusal Teknik Onay malzemenin kullanım amacına göre asgari olarak Türkiye’de yürürlükte bulunan temel gerekleri karşıladığını gösterir. Avrupa Teknik Onayı Ortak Esasları bulunan malzemeler sadece Türkiye’de piyasa arz edilmek istenmeleri halinde Ulusal Teknik Onay alabilirler. Daha önce Avrupa Teknik Onayı alan malzemeler Ulusal Teknik Onay alamaz.
  • Ulusal Teknik Onay, yapım sistemleri ve tasarım sistemleri için de verilir. Tek bir tedarikçiden temin edilmesi şartı olmayan birden fazla yapı malzemesi için tarif edilmiş bir yapım sistemi veya bir tasarım sistemi çerçevesinde alınan Ulusal Teknik Onaya uygun olarak bir yapı işinin veya kısımlarının tesis edilmesinde kullanılan malzemelerin, ayrıca işaretleme yapılmadan temel gerekleri karşıladığı kabul edilir.
  •  Ayrıca yapı malzemelerinin içerisinde kullanıldıkları yapı işlerinin tabi oldukları temel gerekler bakımından beyan edilmesi gerekli olan ürün karakteristiklerinin standartlarca karşılanmaması halinde malzeme ,eksik karakteristik/karakteristikler için ulusal teknik onaya tabi olacaktır.

Post comment

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler