Yapı Malzemeleri Ce Belgesi

YÖNETMELİK

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ

 

(305/2011/AB)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yapı işlerine ilişkin olarak Ek-1’de belirtilen temel gerekler açısından yapı malzemelerine uygulanacak kuralları, performans beyanını, CE işaretlemesini, iktisadi işletmelerin yükümlülüklerini, uyumlaştırılmış teknik şartnamelere ilişkin kuralları, onaylanmış kuruluşların ve teknik değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesini, denetlenmesi ve değerlendirilmesini, bildirim merciini, onaylanmış kuruluşlar ile ilgili düzenlemeleri, piyasa gözetimi ve denetimine dair usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) ve (n) bentleri ile 33 üncü maddesine dayanılarak ve Avrupa Komisyonunun 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğüne paralel olarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere, ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,

 

b) Avrupa Değerlendirme Esası: Avrupa Teknik Değerlendirmelerinin düzenlenmesi amacıyla Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları organizasyonu tarafından kabul edilip onaylanan esası,

 

c) Avrupa Teknik Değerlendirmesi: Bir yapı malzemesinin temel karakteristiklerine ilişkin performansının Avrupa Değerlendirme Esasına göre belgeye dayalı olarak değerlendirmesini,

 

ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

 

d) Çok küçük işletme: Yapı malzemesi üretimi için yıllık on kişiden az çalışan istihdam eden ve net satış hasılatı veya malî bilânçosu T.C. Merkez Bankası günlük döviz kuru esas alınarak 2 milyon Euro karşılığı Türk Lirasını aşmayan bu Yönetmelik kapsamındaki işletmeleri,

 

e) Dağıtıcı: Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran, tedarik zincirinde yer alan, imalatçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

 

f) Eşik değer: Bir yapı malzemesinin herhangi bir temel karakteristiğinin asgari veya azami performans değerini,

 

g) Fabrika üretim kontrolü: Fabrikadaki üretim sisteminin uyumlaştırılmış teknik şartnamelere uygun olarak yazılı hale getirilmiş, kalıcı ve iç kontrolünü,

 

ğ) Geri çekme: Tedarik zincirindeki bir yapı malzemesinin piyasada bulundurulmasını engellemek amacıyla alınan her türlü tedbiri,

 

h) İktisadi işletme: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

 

ı) İmalâtçı: Bir yapı malzemesini imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

 

i) İthalâtçı: Bir yapı malzemesini yurt dışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

 

j) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

 

k) Kullanım amacı: Yapı malzemesinin uyumlaştırılmış teknik şartnamesinde belirtilen kullanım amacını,

 

l) Özel teknik belge: Uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen test metotları dışındaki diğer metotlarla elde edilen sonuçların, ilgili uyumlaştırılmış standardın test metotları ile elde edilen sonuçlara eş olması kaydı ile performansın değişmezliğini değerlendiren ve doğrulayan sistemler içerisindeki metotların başka metotlar ile ikame edildiğini gösteren belgeyi,

 

m) Piyasaya arz: Bir yapı malzemesinin piyasada ilk defa bulundurulmasını,

 

n) Piyasada bulundurma: Bir yapı malzemesinin ticarî bir faaliyet yoluyla, bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını,

 

o) Seviye: Bir yapı malzemesinin temel karakteristikleri ile ilgili performans değerlendirme sonucunun sayısal olarak ifade edilmesini,

 

ö) Sınıf: Bir yapı malzemesine ilişkin performansın azami ve asgari değerleri ile sınırlandırılmış seviyeler aralığını,

 

p) Takım malzeme (kit): Yapı işinde kalıcı olarak kullanılmak üzere bir araya getirilmesi gereken en az iki ayrı bileşenden meydana gelen bir takım olarak tek bir imalâtçı tarafından piyasaya arz edilen yapı malzemesini,

 

r) Temel karakteristikler: Yapı işlerinin temel gereklerine ilişkin yapı malzemesi karakteristiklerini,

 

s) Toplatma: Tüketicinin veya diğer bir nihai kullanıcının hâlihazırda elinde bulunan bir yapı malzemesinin geri alınmasını amaçlayan her türlü önlemi,

 

ş) Uyumlaştırılmış standart: 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde sıralanan Avrupa Standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Komisyonun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standardı,

 

t) Uyumlaştırılmış teknik şartname: Uyumlaştırılmış standartları ve Avrupa Değerlendirme Esaslarını,

 

u) Ürün tipi: Belirli bir imalât sürecinde belirli bir hammadde kombinasyonu veya diğer girdiler ile üretilmiş bir yapı malzemesinin ilgili temel karakteristiklere göre kendisini temsil eden performans seviyesini veya sınıflar grubunu,

 

ü) Yapı işi: Hem bina hem de diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerini,

 

v) Yapı malzemesi: Her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya takım malzemelerini,

 

y) Yapı malzemesinin performansı: Malzemenin temel karakteristikleri ile ilgili performansının seviye, sınıf veya tanım olarak ifade edilmesini,

 

z) Yaşam döngüsü: Bir yapı malzemesinin ham maddeden elde edilmesi veya doğal kaynaklardan üretilmesinden, bertaraf edilmesine kadar birbirini takip eden bağlantılı aşamalarını,

 

aa) Yetkili temsilci: Adına belirli görevleri yerine getirmek üzere imalatçıdan yazılı olarak yetki belgesi alan ve Türkiye’de yerleşik olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Performans Beyanı ve CE İşaretlemesi

Yapı işleri için temel gerekler ve yapı malzemelerinin temel karakteristikleri

 

MADDE 5 – (1) Yapı işleri Ek-1’de belirtilen temel gereklere uygun hazırlanır.

 

(2) Yapı malzemelerinin yapı işlerinin temel gerekleriyle bağlantılı olan temel karakteristikleri, uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde belirtilir.

 

(3) Uyumlaştırılmış standartlarda tanımlanan kullanım amaçları ile ilgili olarak, belirli ürün aileleri için, ürün piyasaya arz edildiğinde imalâtçı tarafından performansı beyan edilecek temel karakteristikler ve eşik değerlerin Komisyonca belirlenmesi halinde, Bakanlık bunları duyurur ve uygulanmasını sağlar.

 

Performans beyanı

 

MADDE 6 – (1) Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaysa veya hakkında hazırlanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi varsa, imalâtçı bu malzemeyi piyasaya arz ederken performans beyanı düzenler.

 

(2) Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaysa veya hakkında hazırlanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi varsa, 7 nci maddede belirtilen istisnalar dışında, uyumlaştırılmış teknik şartnamesinde tanımlanan temel karakteristiklerle ilgili performansa ilişkin bilgiler, sadece performans beyanında yer alıyorsa ve beyana dâhil edilmişse verilir.

 

(3) İmalâtçı, imal ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu, performans beyanı düzenleyerek üstlenir. Aksi yönde bilgi ve belgeler bulunmadığı müddetçe, imalâtçı tarafından düzenlenen performans beyanının doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler