KOZMETİK ÜRETİM YERİ AÇILIŞ İŞLEMLERİ

Posted Posted by admin in Eğitim Takvimi     Comments No comments
Nis
25

KOZMETİK ÜRETİM YERİ AÇILIŞ İŞLEMLERİ

Başvuru Koşulları

için gerekli belgeler :

* Sorumlu teknik

elemanın;

 • Firma ileyaptığı iş anlaşması örneği (Noter tasdikli)
 • Noter onaylıdiploma örneği veya mezuniyet belgesinin aslı.
 • Kendi el yazısıile yazılmış,(10.maddenin 3.fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile başka

  bir yerde çalışmadığına, görev yürüttüğüm sürece de çalışmayacağımı

  taahhüt ederim) imzalı özgeçmişi.

 • 4 adetvesikalık fotoğrafı (Polaroid ve renkli fotokopi olmayacak)
 • Göreviniuygulamaya engel bir hastalığının olmadığını gösteren sağlık raporu.

* Üretim Yerine

Ait;

 • Üretim yerininİl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesince onaylanmış ölçekli yerleşim

  planı,

 • Üretim yerininbu yönetmelik hükümlerine uygunluğunu belirten İlgili Sağlık Grup Başkanlığınca

  düzenlenecek ayrıntılı rapor ( Kozmetik Yönetmeliği Ek 9 veya Ek 10)

 • Üretimalanlarında ve kalite kontrol laboratuarlarında mevcut alet ve teçhizatı

  gösteren liste.

Sağlık Bakanlığı

merkez saymanlık müdürlüğü adına Ziraat Bankası Necatibey/ANKARA Şubesi

6573922-5001 nolu hesaba Kozmetik Üretim Yeri için 1 milyar, Sorumlu Teknik

Eleman için 500 milyon yatırıldığını gösteren banka dekontu

Üretilecek her bir

kozmetik ürün için aşağıdaki bilgi/belgeler eksizlik olarak ve Sorumlu teknik

eleman tarafından onaylanarak başvuru dilekçesi ekinde Bakanlığa

sunulmalıdır:

 • Ürününkantitatif (%100 olarak ağırlık veya hacim cinsinden) formülü (2 adet)
  • Ürününformulünde yer alan tüm maddelerin CTFA ( The Cosmetic, Toiletry and

   Fragrance Association), INCI (International Nomenclature Cosmetic

   Ingredient) ismi ve yaygın olarak kullanılan diğer isimleri,

  • Boyarmaddelerin renk indeks numaraları (Color Index Nımber, CI)
  • Maddelerinformüldeki kullanım amaçları,
 • Bitmiş ürünspesifikasyonu ve kabul limitleri (fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik

  özellikleri) ( 2 adet),

 • Bitmiş ürününveya kozmetik maddenin iddia edilen etkilerini kanıtlayan bilimsel

  nitelikte çalışmalara dair belgeler,

 • Bitmiş ürününveya kozmetik maddenin doğru kullanıldığında insan sağlığı açısından

  emniyetli olduğunu kanıtlayan bilimsel nitelikte çalışmalara dair

  belgeler,

 • Formülde yeralan maddelerin spesifikasyonları (fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik

  özellikleri), kaynağın belirtildiği ve üretici firma yetkililerince onaylı

  hammadde spesifikasyonları, hayvansal kaynaklı hammadde veya bulk için;

  76/68 Avrupa Topluluğu direktiflerinin, 98/16EC referans numarasıyla 22.

  adaptasyonunda yayımlanan Ek 11-“Kozmetik ürünlerin içermemesi gereken

  maddeler listesi” nin 419. sırasında yer alan hayvansal kaynaklı

  madde/katkı maddelerini içermediğini ya da belirtilen işlemlerin

  uygulandığını ve uygunluğunu gösterir ilgili sağlık otoritelerince

  onaylı, BSE sertifikası ve Türkçe tercümesi,

 • Ürün yabancıülkedeki üreticin lisansı altında üretiliyorsa, lisans veren firma

  tarafından düzenlenen ve üretici firmaya yetki veren belge,

 • Türk PatentEnsitüsü’nden alınmış marka tescil belgesi veya marka tescil belgesi

  alınmak üzere Türk Patent Ensitüsü’ne yapılan müracaat belgesinin örneği

  (Belgenin “Kullanılacak Emtia” bölümünde, ya üretim izni talep edilen

  ürünler ile ilgili bilgi veya “Kozmetik Ürünler” veya “Tuvalet

  Müstahzarları” gibi bir açıklama yer almalıdır”

 • Ürünün satışasunulacak şekli ile düzenlenmiş iç ve var ise dış ambalajının ve kullanma

  talimatının taslakları (aşağıdaki bilgileri ihtiva edecektir)

  • Ürünün TürkPatent Ensitüsü’nce tescil edilmiş ismi (Tescilli marka), tipi, cinsi

   veya türü,

  • Ürününformulünde yer alan bütün maddelerin, kullanım oranı en fazla olandan

   en aza doğru sıralmak kaydı ile CTFA (The Cosmetic, Toiletry, and

   Fragrance Association) isimleri (farklı renk tonlarında satışa sunulan

   dekoratif kozmetiklerin bütün serilerinde kullanılan boyar maddeler,

   “içerebilir” ifadesi kullanılmak şartı ile bir arada listenebilir), kullanım

   oranı % 1’in altındaki maddeler için, kullanım oranı %1’den büyük

   olanlardan sonra gelmeleri şartı ile sıra aranmaz,

  • Ürün izinsahibinin adı ve adresi,
  • Ağırlık veyahacım olarak teorik net miktar (içeriği 5 gram veya mililitreden daha

   az olan ambalajlarda bu bilgi aranmaz),

  • Üretim tarihi(ay ve yıl olarak) ve şarj (seri ve lot) numarası (ithal edilen ürünler

   için, üretim tarihi ve seri numarası yerine Bakanlığa bilgi vermek

   şartı ile bu bilgileri gösterir şekilde bir kod numarası),

  • Ürün 30 ayiçinde orijinal özelliklerini kaybedebilecek nitelikte ise, son

   kullanma tarihi (ay ve yıl olarak),

  • Isı ve ışıktanetkilenecek ürünler için özel saklama şartları,
  • Ürünün iç vedış ambalajında ve kullanma talimatında açıkça belirtilir şekle

   kullanım amacı ve şekli,

  • Bakanlıkçaverilen üretim izninin tarih ve numarası,
  • Ambalajüzerinde, ürün kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve var

   ise uyarıların tamamı ile kullanıldığında ortaya çıkabilecek istenmeyen

   haller şeklindeki açıklamalar ve ayrıca Ek III, VI ve VII’de belirtilen

   “etiket üzerinde yer alması gereken kullanma talimatı ve tedbirler”,

  • Koku verenürünlerin iç ve dış ambalajı üzerinde içerdiği alkol derecesi (h/h

   cinsinden).

Ürünün iç ve dış

ambalajı üzerinde yeterli alan olmaması halinde birinci fıkranın 1 ve 5

numaralı bentlerinde yer alan bilgiler mutlaka ambalaj üzerinde verilmek

şartı ile ambalajlarda yer alması gereken diğer bilgiler, kullanma talimatı

veya benzeri materyal ile verilecektir. Bilgi içeren bu materyal ürünün

ambalajına konarak, iliştirilerek veya kullanıcının kolayca alabileceği bir

şekilde teşhir veya tanzim amacı ile kullanılan birleşik ambalaj veya stand

üzerine veya yakınına yerleştirilerek kullanılabilir. Bu durumda, Ek VII’de

gösterilen sembol veya “kullanma talimatına bakınız” bilgisi, iç veya dış

ambalaj üzerinde verilir. Ambalajlarda ve kullanma talimatlarında yer alacak

bilgiler, kolay görülebilir, okunabilir, anlaşılabilir ve silinmeyecek nitelikte

ve mutlaka Türkçesi de yazılmak kaydı ile diğer dillerde de verilebilir.

 • Ürün yabancıülkedeki üreticinin lisansı altında üretiliyorsa, iç ve dış ambalajının

  ve var ise kullanma talimatının fotokopileri ve Türkçe çevirileri,

  Bakanlığa sunulan bu bilgi ve belgelerin örnekleri ile ürünlerin analiz

  ve kontrol yöntemlerine dair bilgi ve belgeler Bakanlıkça yapılan

  denetimler sırasında ve gerekli görülen diğer hallerde incelemeye esas

  olmak üzere Bakanlığa sunulacak şekilde üretim yerinde muhafaza edilir.

  • Fason Üretimve dolum İzni Başvurusunda, Fason üretilmek ve/veya dolumu yaptırılmak

   istenen ürün ile ilgili III.madde de belirtilen bilgi ve belgeler,

   fason üretim anlaşması yapılacak firmanın veya firmaların Bakanlıkça

   onaylanmış üretim yeri izin belgesinin bir örneği karşılıklı imzalanmış

   ve noter onaylı fason üretim anlaşması Bakanlığa sunulur.

  • Üretimkapasitesinin yeterli olmaması gibi nedenlerle, aynı ürün birden çok

   üreticide fason üretilmek istenirse, diğer fason üretici veya

   üreticiler için de IV. madde de belirtilen şekilde başvurularak izin

   alınmalıdır.

İşlem Adımları :

 • Kozmetik üretimyeri ve kozmetik sorumlu teknik elemana ait başvurular ilgili Sağlık

  Grup Başkanlıklarından başlatılır,

 • Üretilecekkozmetik ürünler için başvurular direkt Sağlık Bakanlığından yapılır.

Başvuru Yeri :

İlgili

İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru Şekli :

Postayla

yapılan başvurular kabul edilmez.

Özel Durumlar :

 • Her üreticisorumlu bir teknik eleman bulundurmak zorundadır. Sorumlu teknik eleman,

  üretici firmalarda, Bakanlığa sunulacak başvuru dosyasının

  düzenlenmesinden, kozmetiklerin üretim ve kalitesinden, piyasaya

  verilmesinden önce ve sonra incelenmesinden, izlenmesinden ve

  değerlendirilmesinden sorumludur. Eczacı veya kozmetik sanayinde en az 2

  yıl fiilen çalışmış olduğunu belgeleyen kimyager, kimya mühendisi,

  biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman yalnız bir çeşit eleman

  olarak görev alabilir. Bakanlıktan izin şartı ile sorumlu teknik eleman

  yalnız bir çeşit ürün üreten ve/veya kapasitesi düşük olan birden fazla

  üretim yerinin veya ithalatçının sorumluğunu alabilir. Bakanlıktan izin

  almak şartı ile sorumlu teknik eleman yalnız bir çeşit eleman olarak

  görev alabilir. Bakanlıktan izin almak şartı ile sorumlu teknik eleman

  yalnız bir çeşit ürün üreten ve/veya kapasitesi düşük olan birden fazla

  üretim yerinin veya ithalatçının sorumluluğunu alabilir. Sorumlu teknik

  elemanın görevinden ayrılması halinde, üretici on gün içinde

  sorumluluğunu alabilir. Sorumlu teknik elemanın görevinden ayrılması halinde,

  üretici on gün içinde Bakanlığa bilgi vermek ve yeni atayacağı sorumlu

  teknik elemanla ilgili başvuruyu yapmak zorundadır.

 • Üretim yeriizni alınması amacıyla aşağıda belirtilen belge ve bilgilerin İl Sağlık

  Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa iletilmesi gereklidir

 

 

 

Post comment

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler